Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

1 CS Návod k použití 2 RU Инструкция по 14 эксплуатации SK Návod na používanie 28 Plynová varná deska Газовая варочная панель Plynový varný panel ZGG64IT CZ RU SK

2 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Instalace 4 Popis spotřebiče 8 Použití spotřebiče _ 8 Užitečné rady a tipy 9 Bezpečnostní informace Upozornění Tyto pokyny platí jen pro ty země, jejichž zkratky jsou uvedeny na obalu návodu k použití. Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Tento návod k použití vždy uchovejte spolu se spotřebičem, i při případném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí dokonale seznámeni s obsluhou a bezpečnostními funkcemi spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní informace Upozornění Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič mohou používat jen v případě, že je sledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Dětská pojistka Tento spotřebič smějí používat pouze dospělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zranění. Dbejte na to, aby se děti ke spotřebiči nepřibližovaly během a po jeho používání. Varování k akrylamidu Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel do hněda (zejména u 2 Čištění a údržba _ 10 Co dělat, když... _ 10 Technické údaje _ 11 Poznámky k ochraně životního prostředí _ 12 Zmĕny vyhrazeny škrobnatých potravin) poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš zhnědnout. Používání Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie. Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít k porušení záruky. Po každém použití nastavte varné zóny do polohy vypnuto. Hořáky a přístupné části jsou během a po použití horké. Na varný povrch nepokládejte příbory nebo pokličky. Nádoby na vaření a jejich obsah se mohou převrhnout. Hrozí nebezpečí popálení. Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Hrozí nebezpečí požáru. Spotřebič během činnosti nenechávejte bez dozoru. Při vaření spotřebič vždy sledujte. Nedovolte, aby do otvorů na povrchu varné desky přetekly tekutiny. Nepoužívejte varnou desku bez nádobí na vaření. Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním nebo průmyslovým účelům. Spotřebič používejte pouze pro vaření v domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úrazům osob či poškození majetku. Používejte pouze nádoby na vaření s průměrem dna vhodným pro rozměry hořáků. Hrozí nebezpečí přehřátí a prasknutí skleněné desky (pokud je použita).

3 Nepoužívejte pánev s průměrem menším než velikost hořáku plameny by rozpálily držadlo pánve. Hrnce nesmí přesahovat do zóny s ovladači. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Nepoužívejte nestabilní nádoby na vaření, abyste zabránili případnému převržení a úrazu. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty, předměty nasáklé hořlavinami, spékavé předměty (například z plastu nebo hliníku) ani tkaniny. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Používejte pouze příslušenství dodávané se spotřebičem. Během připojování spotřebiče do síťové zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby se elektrické přívodní kabely nedotýkaly spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektrické kabely nesmí být zamotané. Jestliže povrch praskne, odpojte spotřebič od elektrické sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Rady k ochraně spotřebiče před poškozením Jestliže na skleněnou desku něco spadne, může se povrch poškodit. Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny nebo s poškozeným spodkem mohou při posunování po povrchu skleněnou desku poškrábat. Nechcete-li nádobí a skleněnou desku poškodit, nenechávejte hrnce nebo pánve vyvařit do sucha. Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami nebo zcela bez nádob. Žádnou část spotřebiče nezakrývejte alobalem. Mezi pracovní deskou a přední částí dílu umístěného pod ní ponechejte větrací otvor o velikosti 5 mm. Instalace Přečtěte si tyto pokyny. Výrobce nezodpovídá za úrazy osob nebo zvířat, ani za škody na majetku, způsobené nedodržením těchto požadavků. Abyste zabránili nebezpečí fyzických škod nebo úrazů, smí instalaci a připojení spotřebiče k napájení a plynu nebo jeho seřízení a údržbu provádět pouze kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými normami a místními předpisy. Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapojujte. V případě potřeby se obraťte na dodavatele. Vestavné spotřebiče se smějí používat pouze pro zabudování do vhodných vestavných modulů a pracovních ploch, které splňují příslušné normy. Neinstalujte varnou desku na domácí spotřebiče, které to neumožňují. Varnou desku instalujte pouze na pracovní plochu s rovným povrchem. Spotřebič neupravujte, ani nijak neměňte jeho technické parametry. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče. Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrnice a normy platné v zemi použití spotřebiče (bezpečnostní a recyklační předpisy, elektrické bezpečnostní normy atd.). Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Instalujte ochranu před úrazem elektrickým proudem, například při instalaci zásuvek přímo pod varnou desku je nutné pod spotřebič umístit ochrannou desku. Oříznuté okraje pracovní desky chraňte před poškozením a izolujte před vlhkostí správným těsnicím prostředkem. Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsniva tak, aby mezi pracovní deskou a spotřebičem nebyla žádná mezera. Chraňte spodní stranu spotřebiče před poškozením vlhkem a párou, např. z myčky nádobí nebo trouby. 3

4 Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří nebo pod okna. Při otevření dveří nebo oken byste mohli srazit horké nádoby z varné desky. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťového napájení. Před instalací se ujistěte, že místní podmínky přívodní sítě (typ a tlak plynu) odpovídají potřebám spotřebiče. Podmínky pro nastavení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku, který se nachází v sáčku s příslušenstvím. Tento spotřebič není připojen k zařízení na odvod spalin. Musí být instalován a připojen podle platných instalačních předpisů. Zvláštní pozornost věnujte požadavkům na správné větrání. Při použití plynového varného spotřebiče vzniká v místnosti, ve které je spotřebič instalovaný, teplo a vlhko. Zajistěte, aby bylo v kuchyni dobré odvětrávání: přirozené větrací otvory nechte otevřené, nebo instalujte mechanické větrací zařízení (mechanickou odsávací digestoř). Dlouhodobé intenzivní používání spotřebiče vyžaduje přídavné větrání (například otevřením okna nebo zvýšením stupně mechanického větrání pokud je jím místnost vybavena). Dodržujte pečlivě pokyny k elektrickému připojení. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Elektrická svorkovnice je pod napětím. Odpojte elektrickou svorkovnici od zdroje napětí. Instalace Upozornění Následující pokyny k instalaci, připojení a údržbě smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými normami a místními předpisy. 4 Instalaci proveďte tak, aby správně zajišťovala ochranu před úrazem elektrickým proudem. Volné a nesprávné spojení síťové zástrčky se zásuvkou může mít za následek přehřátí svorky. Správné připojení svorek musí provést kvalifikovaný elektrikář. K odlehčení silového pnutí v kabelu použijte odlehčovací sponu. Použijte správný přívodní kabel a poškozený síťový kabel nahraďte správným kabelem. Obraťte se na místní servisní středisko. Spotřebič musí mít elektrickou instalaci, která umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm. Je nutné instalovat správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné jističe a stykače. Likvidace spotřebiče Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod: Odpojte zařízení od elektrické sítě. Odřízněte napájecí kabel v místě napojení na spotřebič a zlikvidujte jej. Pokud jsou osazeny vnější plynové trubky, zbruste je. Informace o likvidaci spotřebiče získáte od místních autorizovaných zařízení. Připojení plynu Zvolte pevné přípojky nebo použijte hadici z nerezové oceli v souladu s platnými předpisy. Pokud použijete kovové hadice, dbejte na to, aby se nikde nedotýkaly pohyblivých částí, ani nebyly nikde stlačené. Stejně opatrní buďte u instalace varné desky spolu s troubou.

5 Důležité Zkontrolujte, zda přívod plynu spotřebiče odpovídá doporučeným hodnotám. Nastavitelná přípojka je připevněna k úplné rampě pomocí matice se závitem G 1/2". Zašroubujte součásti bez použití síly, nastavte připojení do požadovaného směru a vše utáhněte Konec hřídele s maticí 2 Podložka (dodatková podložka pouze pro Slovinsko a Turecko) 3 Potrubní koleno 4 Gumový držák na potrubí pro kapalný plyn (pouze pro Slovinsko a Turecko) Pevné připojení: Připojení proveďte pomocí pevných kovových trubek (měděné s mechanickým ukončením). Pružné připojení s mechanickým ukončením: Zemní plyn : připojení proveďte pomocí pružné trubky s mechanickým ukončením, které našroubujete přímo na kolínko u hrany spotřebiče. Butan / propan : použijte pružnou hadici vybavenou objímkami, pokud spotřebič používá pouze butan. Pokud spotřebič používá propan, použijte pružnou trubku s vhodným kovovým ukončením. 2 4 Připojení pružných nekovových trubek: Pokud je možné snadno kontrolovat připojení po celé ploše, můžete použít pružnou trubku. Pružnou trubku pěvně připojte pomocí svorek. Zkapalněný plyn : použijte držák gumové hadice. Vždy použijte těsnění. Pak pokračujte s připojením plynu. Pružnou hadici lze použít za těchto podmínek: nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou teplotu, vyšší než 30 C; nesmí být delší než 1500 mm; nesmí být přiškrcena; nesmí být vystavena tahu nebo zkroucení; nesmí být v kontaktu s ostrými kraji nebo rohy; musí být snadno přístupná, aby mohl být kontrolován její stav. Při kontrole stavu ohebné hadice se zjišťuje, zda: nemá po celé délce ani na koncích trhliny, zářezy nebo známky ohoření; materiál není ztvrdlý, ale má svou normální pružnost; spojovací svorky nejsou rezavé; doba její životnosti není prošlá. Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici neopravujte, ale vyměňte ji. Důležité Po dokončení instalace se ujistěte, že jsou těsnění u všech spojek v pořádku. Používejte mýdlovou vodu, nikoli plamen! Výměna trysek 1. Sundejte mřížky určené pod nádoby. 2. Odstraňte kryty a koruny hořáku. 3. S použitím nástrčného klíče 7 odšroubujte a odstraňte vstřikovací trysky a nahraďte je tryskami požadovanými pro nový druh plynu (viz tabulku v části Technické údaje). 4. Jednotlivé díly opět sestavte stejným postupem v opačném pořadí. 5. Vyměňte výrobní štítek (umístěný v blízkosti plynové přípojky) za jiný, který od 5

6 povídá novému druhu dodávaného plynu. Tento štítek najdete v balíčku s tryskami dodávanému se spotřebičem. Pokud je tlak plynu nestálý nebo jiný, než je požadovaný tlak, je nutné instalovat na přívodní plynové potrubí vhodný nastavovač tlaku. Nastavení minimální hodnoty Nastavení minimální intenzity plamene hořáků: 1. Zapalte hořák. 2. Otočte ovladač do minimální polohy. 3. Demontujte regulační knoflík. 4. Úzkým šroubovákem nastavte polohu obtokového šroubu. Při přechodu ze zemního plynu 20 mbar (nebo zemního plynu 13 mbar 1) ) na zkapalněný plyn, úplně utáhněte seřizovací šroub. Při přechodu ze zkapalnělého plynu na zemní plyn 20 mbar povolte obtokový šroub asi o 1/4 otáčky. Při přechodu ze zemního plynu 20 mbar na zemní plyn 13 mbar 1) povolte obtokový šroub asi o 1/4 otáčky. Při přechodu ze zkapalnělého plynu na zemní plyn 13 mbar 1) povolte obtokový šroub asi o 1/2 otáčky. Při přechodu ze zemního plynu 13 mbar 1) na zemní plyn 20 mbar utáhněte obtokový šroub asi o 1/4 otáčky. 1 Minimální seřizovací šroub 1 5. Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, otočíte-li ovladačem rychle z maximální do minimální polohy. Připojení k elektrické síti Uzemněte spotřebič v souladu s bezpečnostními pokyny. Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ napájení na typovém štítku odpovídají napětí a výkonu místního zdroje napájení. Spotřebič se dodává s napájecím kabelem. Ten musí být vybaven správnou zástrčkou vhodnou pro danou zátěž vyznačenou na typovém štítku. Zástrčka musí být zasunuta do správné zásuvky. Jakoukoliv elektrickou součást smí nainstalovat či vyměnit pouze technik servisního střediska nebo jiný kvalifikovaný servisní pracovník. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovacího kabelu, rozdvojky ani vícenásobného připojení (nebezpečí požáru). Zkontrolujte, zda uzemnění splňuje platné normy a nařízení. Napájecí kabel musí být veden tak, aby se nedotýkal horkých částí. Připojte spotřebič k síti pomocí zařízení, které umožňuje odpojení všech pólů spotřebiče od zdroje napájení s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm, tj. např. ochranné vypínače vedení, spouštěče uzemnění nebo pojistky. Žádná z části připojovacího kabelu nesmí mít teplotu vyšší než 90 C. Modrý nulový vodič musí být připojen do svorkovnice označené písmenem N. Hnědě (nebo černě) zabarvený fázový vodič (připojený ve svorkovnici ke kontaktu označenému 1) pouze pro Rusko 6

7 písmenem L ) musí být vždy připojen k fázi (živý). Výměna spojovacího kabelu Spojovací kabel smí být vyměněn pouze za spojovací kabel H05V2V2-F T90. Průřez ka Vestavba belu musí odpovídat napětí a provozní teplotě. Zemnící vodič zbarvený žlutozeleně musí být přibližně o 2 cm delší než hnědý (nebo černý) fázový vodič. min. 150 mm min. 55 mm 480 mm 30 mm min. 650 mm 560 mm A 30 mm B A - dodané těsnění B - dodané svorkové držáky Možnosti zapuštění Kuchyňská skříňka s dvířky Panel pod deskou musí být snadno odstranitelný, aby v případě servisního zásahu umožňoval snadný přístup. a 60 mm b min 20 mm (max 150 mm) a) Odstranitelný panel b) Místo pro připojení Kuchyňská skříňka s troubou Rozměry výřezu pro varnou desku se musí shodovat s uvedenými rozměry a varná de 7

8 ska musí být vybavena držáky, aby byl z bezpečnostních důvodů zajištěn stálý přívod vzduchu. Elektrické připojení varné desky a trouby musí být provedeno odděleně. Tak je možné troubu ze skříňky snadno vyjmout. VÝROBCE: ELECTROLUX ITÁLIE S.p.A. C.so Lino Zanussi, PORCIA (PN) - ITÁLIE 50 cm cm cm cm 2 Popis spotřebiče Uspořádání varné desky Povrch varné desky 2 Rychlý hořák 3 Pomocný hořák 4 Středně rychlý hořák 5 Ovládací knoflíky 5 Ovladače Symbol Popis bez přívodu plynu / poloha vypnuto poloha pro zapálení / maximální přívod plynu Symbol Popis minimální přívod plynu Použití spotřebiče Zapálení hořáku Upozornění Při používání otevřeného ohně v kuchyni buďte velmi opatrní. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za chybné použití plamene. 8 Hořák vždy zapalte před tím, než na něj postavíte nádobu. Zapálení hořáku:

9 1. Otočte ovladačem doleva do mezní polohy ( ) a stiskněte jej. 2. Držte ovladač zatlačený asi 5 sekund, aby se termočlánek zahřál. V opačném případě bude přívod plynu přerušen. 3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho intenzitu. Jestliže se hořák ani po několika pokusech nezapálí, zkontrolujte, zda je rozdělovač plamene a jeho víčko ve správné poloze. 1 Kryt hořáku 2 Koruna hořáku 3 Zapalovací svíčka 4 Termočlánek Užitečné rady a tipy Úspora energie Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami. Jakmile se jídlo začne vařit, stáhněte plamen, aby se jen dusilo. Upozornění Používejte hrnce a pánve, jejichž dno je vhodné pro rozměr hořáku. Nepoužívejte nádoby na vaření, které přesahují přes okraje desky. Hořák Rychlý Průměry nádobí 180 mm 260 mm Upozornění Ovladač stiskněte na maximálně 15 vteřin. Jestliže se hořák nezapálí ani po 15 vteřinách, uvolněte ovladač, otočte ho do polohy vypnuto a po 1 minutě ho zkuste znovu zapálit. Důležité V případě výpadku elektrického proudu se může hořák zapálit i bez elektrického zařízení; v tomto případě přiložte plamen k hořáku, stiskněte ovládací knoflík dolů a otočte jím doleva, až do polohy maximálního přívodu plynu. Jestliže plamen z nějakého důvodu zhasne, otočte ovladačem do polohy vypnuto a po nejméně 1 minutě se pokuste hořák znovu zapálit. Generátor jisker se může spustit automaticky při zapnutí elektrické sítě, po instalaci nebo výpadku proudu. Je to normální jev. Zavření hořáku Chcete-li plamen zavřít, otočte ovladačem na symbol. Upozornění Vždy nejprve stáhněte nebo zhasněte plamen, a teprve pak sejměte nádobu z hořáku. Hořák Středně rychlý Pomocný Průměry nádobí 120 mm 220 mm 80 mm 180 mm Upozornění Hrnce nesmí přesahovat mimo zónu s ovladači. K dosažení nižší spotřeby plynu vždy postavte hrnce tak, aby nevyčnívaly přes okraje plotny a byly umístěny ve středu kruhu. Na varné plotýnky nepokládejte nestabilní nebo deformované hrnce. 9

10 Čištění a údržba Upozornění Před čištěním spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout. Před každou údržbou nebo čištěním odpojte spotřebič od zdroje elektrického napájení. Upozornění Z bezpečnostních důvodů nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čisticí přístroji. Upozornění Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, kovové drátěnky nebo kyseliny, protože by mohly spotřebič poškodit. Mřížky pod nádoby můžete k pohodlnějšímu čištění vyjmout. Smaltované části a víčka a rozdělovače plamene hořáku čistěte pomocí vlažné saponátové vody. Části z nerezové oceli omyjte vodou a poté osušte měkkým hadrem. Mřížky pod nádoby nejsou vhodné pro mytí v myčce; musí být umyty ručně. Jestliže myjete mřížky pod nádoby ručně, při sušení mějte na paměti, že smaltovací postup někdy zanechává drsné hrany. V případě potřeby odstraňte odolné skvrny pomocí pastového čisticího prostředku. Po vyčistění mřížky pod nádoby správně umístěte. Mají-li hořáky správně pracovat, musí být ramena mřížek pod nádoby ve středu hořáků. Co dělat, když... Při snímání mřížek pod nádoby buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poškození varné desky. Po vyčištění spotřebič osušte měkkým hadrem. Odstranění nečistot: 1. Okamžitě odstraňte: roztavený plast, plastovou folii nebo jídlo obsahující cukr. Spotřebič vypněte a nechte jej vychladnout před čištěním: skvrn od vodního kamene, vodových kroužků, tukových skvrn nebo kovově lesklého zbarvení. Použijte speciální čisticí prostředek vhodný na povrch varné desky. 2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem s malým množstvím čisticího prostředku. 3. Nakonec spotřebič vytřete čistým hadrem do sucha. Mřížky pod nádoby jsou správně umístěny, pokud poloha opěrné mřížky odpovídá otvoru umístěnému v základně hořáku. Takto dosáhnete stabilního a pevného umístění mřížky pod nádobou. Pravidelná údržba Pravidelně si v servisním středisku objednávejte kontrolu stavu přívodní plynové trubky a nastavovače tlaku, je-li instalován. Problém Možná příčina Řešení Při zapalování plynu není jiskra. Je přerušena dodávka elektrického proudu. Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen a zda je zapnut zdroj elektrického proudu. Zkontrolujte pojistky domovní elektrické instalace. 10

11 Problém Možná příčina Řešení Plamen zhasíná hned po zapálení. Plynový kroužek hoří nerovnoměrně. Víčko hořáku a rozdělovač plynu jsou nasazeny nesymetricky. Termočlánek není zahřátý na dostatečnou teplotu. Rozdělovač plynu je ucpaný zbytky jídla. Zkontrolujte, zda jsou víčko hořáku a rozdělovač plynu správně nasazeny. Po zapálení plamene podržte kohout stisknutý ještě asi 5 vteřin. Zkontrolujte, zda není hlavní tryska zanesená a zda na rozdělovači hořáku nejsou zbytky jídel. Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve závadu odstranit sami. Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se prosím na svého prodejce nebo místní servisní středisko. V případě chyby v obsluze spotřebiče nebo v případě, že instalaci neprovedl autorizovaný technik, budete muset návštěvu servisního technika nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Technické údaje Rozměry varné desky Šířka: Hloubka: 590 mm 520 mm Rozměry výřezu pro varnou desku Šířka: Hloubka: Tepelný výkon Rychlý hořák: Středně rychlý hořák: Pomocný hořák: 560 mm 480 mm 2,9 kw 1,9 kw 1,0 kw K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto údaje. Tyto údaje naleznete na typovém štítku sady trysek. Označení modelu... Výrobní číslo (PNC)... Sériové číslo (SN)... Používejte pouze originální náhradní díly. Můžete je zakoupit pouze v našem servisním středisku a autorizovaných obchodech s náhradními díly. CELKOVÝ VÝKON: G20 (2H) 20 mbar = 7,7 kw G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 545 g/ h Elektrické napájení: 230 V 50 Hz Kategorie: II2H3B/P Připojení plynu: G 1/2" Plyn: G20 (2H) 20 mbar Třída spotřebiče: 3 Průměry ventilů Hořák Ø obtoku v 1/100 mm. Pomocný 28 Středně rychlý 32 11

12 Hořák Ø obtoku v 1/100 mm. Rychlý 42 Plynové hořáky HOŘÁK Pomocný hořák Středně rychlý hořák Rychlý hořák NORMÁLNÍ VÝKON SNÍŽENÝ VÝKON kw kw vstřikování 1/100 mm ZEMNÍ PLYN G20 (2H) 20 mbar NORMÁLNÍ VÝKON m³/h LPG (propan/butan) 30 mbar vstřikování 1/100 G30 g/h mm 1,0 0, , ,9 0, , ,9 (zemní plyn) 2,7 (LPG) Plynové hořáky G20 13 mbar - jen Rusko 0, , NORMÁLNÍ VÝKON NORMÁLNÍ SNÍŽENÝ VÝ VÝKON KON ZEMNÍ PLYN HOŘÁK G20 13 mbar kw kw vstřikování 1/100 mm m³/h Pomocný hořák 0,9 0, ,095 Středně rychlý 1,4 0, ,148 hořák Rychlý hořák 1,8 0, ,191 Poznámky k ochraně životního prostředí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 12

13 Obalový materiál Obalové materiály neškodí životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Plastové díly jsou označeny značkami: >PE<, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál jako domácí odpad ve vhodném kontejneru v místě svého bydliště. 13

14 Содержание Сведения по технике безопасности 14 Установка 17 Описание прибора _ 21 Эксплуатация прибора _ 22 Сведения по технике безопасности Полезные советы 22 Уход и чистка 23 Что делать, если... _ 24 Технические данные 25 Охрана окружающей среды 26 Право на изменения сохраняется ВНИМАНИЕ! Данные инструкции действительны только для стран, обозначенных символами, напечатанными на обложке настоящего буклета. Для собственной безопасности и правильной эксплуатации машины перед ее установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда храните настоящие инструкции вместе с машиной, даже если передаете или продаете ее. Пользователи должны хорошо знать, как работает машина, и правила безопасности при ее эксплуатации. Общие правила техники безопасности ВНИМАНИЕ! Лица (включая детей) с нарушенными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не должны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопасность. Защита от детей Данным прибором могут пользоваться только взрослые. Следите за тем, чтобы дети не играли с ним. Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей. Существует опасность удушья или получения травм. Не подпускайте детей к прибору во время и после его работы. Информация об использовании акриламида ВАЖНО! Согласно новейшим научным исследованиям обжаривание пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может представлять опасность для здоровья изза образования акриламида. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимально возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета. Эксплуатация Перед первым использованием электроприбора удалите с него все элементы упаковки, наклейки и пленку. Не снимайте табличку с техническими данными. Это может привести к аннулированию гарантии. После каждого использования электроприбора выключайте конфорки. Во время работы и после нее горелки и прилегающие к ним части сильно нагреваются. Не кладите столовые приборы или крышки кастрюль на варочную панель. Посуда и может опрокинуться, а ее содержимое вытечь. Существует опасность получения ожогов. Перегретые жиры и растительные масла очень быстро воспламеняются. Существует опасность пожара. Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы. 14

15 Следите за прибором во время его работы. Не допускайте затекания жидкостей в отверстия варочной панели. Не используйте варочную панель без посуды. Настоящий прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте его в коммерческих и промышленных целях. Используйте прибор только в домашних условиях для приготовления пищи. Это позволит избежать травм или повреждение имущества. Используйте только посуду, диаметр дна которой соответствует размерам конфорок. Существует опасность перегрева и повреждения стеклянной панели (если она имеется). Не используйте сковородки, диаметр которых меньше размера горелки - пламя будет нагревать ручку сковородки. Нельзя ставить посуду на зону управления прибором. Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов. Не используйте неустойчивую посуду, она может наклониться, что приведет к несчастному случаю. Не ставьте в прибор, на него или рядом с ним легковоспламеняющиеся материалы или пропитанные ими предметы, а также предметы из легко плавящихся материалов (из пластика или алюминия) и (или) тканей. Существует риск взрыва или возгорания. Используйте только те принадлежности, которые поставляются вместе с прибором. Соблюдайте осторожность при подключении прибора к розеткам, расположенными на близком расстоянии от него. Не допускайте контакта электрических проводов с прибором или горячей посудой. Не допускайте спутывания электропроводов. Если на поверхности образовалась трещина, отключите электропитание во избежание поражения электрическим током. Как предотвратить повреждение прибора Стеклокерамическая панель может повредиться при падении на нее каких-либо предметов или посуды. Стекло можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или литую алюминиевую посуду, либо посуду с поврежденным дном. Не допускайте выкипания всей жидкости из посуды во избежание повреждения посуды и стеклокерамики. Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой. Не накрывайте какую-либо часть прибора алюминиевой фольгой. Оставьте вентиляционный зазор высотой 5 мм между поверхностью стола и лицевой стороной расположенного ниже блока. Установка Перед установкой обязательно ознакомьтесь с данными указаниями. Изготовитель не несет ответственность за причинение каких-либо травм людям и домашним животным или за ущерб, возникшие в результате несоблюдения данных требований. Установка и подключение устройства к электрической и газовой сети, настройка и обслуживание должны проводиться только квалифицированным специалистом, чтобы исключить опасность повреждения прибора или получения травмы. Убедитесь, что прибор не поврежден при транспортировке. Не подключайте поврежденный прибор. В случае необходимости обратитесь в магазин, где был приобретен прибор. Встраиваемые приборы можно эксплуатировать лишь после установки послед 15

16 них в мебель и на рабочие поверхности, отвечающие требованиям соответствующих стандартов. Не устанавливайте варочную панель над бытовыми приборами, условия эксплуатации которых запрещают подобную установку. Варочную панель следует встраивать только в столешницу в ровной поверхностью. Не изменяйте параметры и не вносите изменений в конструкцию данного прибора. Существует опасность получения травм и повреждения прибора. Неукоснительно соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы (требования техники безопасности, правила и порядок утилизации, правила техники электробезопасности и т.д.), действующие в стране, на территории которой используется прибор. Выдерживайте допустимые минимальные зазоры между соседними приборами. Обеспечьте защиту от поражения электрическим током, например, устанавливайте выдвижные ящики только при наличии защитного экрана непосредственно под прибором. Поверхности срезов в столешнице необходимо защитить от воздействия влаги соответствующим герметиком. Контактный стык электроприбора и столешницы должен быть полностью и без зазоров заполнен соответствующим герметиком. Защитите нижнюю часть прибора от воздействия пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа. Не устанавливайте прибор возле дверей и под окнами. В противном случае открывающиеся двери или окна могут сбить с варочной панели горячую посуду.. Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Перед установкой убедитесь, что настройки прибора соответствуют характеристикам сети газоснабжения (типу газа и давлению в сети). Параметры настроек данного прибора указаны на табличке с техническими характеристиками, которая находится в сумке с принадлежностями. Данный прибор не соединяется с вытяжным устройством. Установка и подключение вытяжного устройства должны производиться в соответствии с действующими правилами. Особое внимание следует уделить соблюдению требований в отношении вентиляции. Использование газового прибора для приготовления пищи приводит к выделению тепла и влаги в помещении, в котором он установлен. Убедитесь, что на кухне имеется хорошая вентиляция: держите открытыми отверстия для естественной вентиляции или установите устройство для механической вытяжки (вытяжной вентилятор). При продолжительной и интенсивной эксплуатации устройства необходима дополнительная вентиляция (например, открытое окно или переключение механической вытяжки, если она имеется, на более высокий уровень мощности). Тщательно соблюдайте инструкцию по электрическим подключениям. Существует опасность поражения электрическим током. Клеммная колодка находится под напряжением. Обесточьте клеммную колодку. Производите установку так, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током. 16

17 Установка ВНИМАНИЕ! Следующие указания по установке, подключению и техобслуживанию относятся к операциям, которые должны выполняться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими стандартами и местными нормами. Подсоединение к системе газоснабжения Для подключения следует использовать неподвижное соединение либо гибкий шланг в оплетке из нержавеющей стали в соответствии с действующими нормами. При использовании гибких шлангов в металлической оплетке необходимо тщательно проследить, чтобы они не соприкасались с подвижными элементами и не пережимались. Также будьте осторожны при подключении варочной панели к духовому шкафу. ВАЖНО! Убедитесь, что давление подачи газа соответствует рекомендуемой величине. Регулируемое колено крепится к трубе газовой Если вилка не подходит к розетке или держится в ней неплотно, это может привести к перегреву контактов. Провода должны присоединяться к клеммам квалифицированным электриком. Используйте кабельный зажим для сетевого шнура. Используйте подходящий сетевой шнур; для замены поврежденного сетевого шнура используйте подходящий по характеристикам кабель. Обратитесь в местный сервисный центр. Подключение прибора должно быть выполнено так, чтобы при его отсоединении от электросети расстояние между всеми разомкнутыми контактами было бы не менее 3 мм. Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы УЗО и замыкатели. Утилизация прибора Для предотвращения риска получения травм или повреждения имущества выполните следующие действия: Отключите питание прибора. Отрежьте и утилизируйте сетевой шнур. Расплющите наружные газовые трубы, если они имеются. По поводу утилизации прибора обратитесь в местную авторизованную службу. магистрали с помощью гайки G 1/2". Закрутите все детали, не прикладывая чрезмерных усилий, выставите колено в нужном направлении и затяните все резьбовые соединения Конец трубы с гайкой 2 Прокладка (дополнительная прокладка входит в комплекты поставок только для Словении и Турции)

18 3 Колено 4 Держатель резиновой трубы для сжиженного газа (только для Словении и Турции) Жесткая подводка. Выполните подсоединение к газовой магистрали, используя жесткие металлические трубы (медные с обжимными окончаниями). "Гибкая" подводка. Природный газ : подключение выполняется с помощью гибкой трубы с обжимными окончаниями, которые навинчиваются непосредственно на колено на приборе. Бутан/пропан : используйте гибкую трубу в оплетке, если имеется возможность контролировать ее состояние по всей длине и если прибор работает только на бутане. Если прибор работает на пропане, используйте гибкую трубу с подходящим металлическим наконечником. Гибкая неметаллическая подводка. Если имеется возможность контролировать состояние подводки по всей ее длине, можно использовать гибкую подводку. Плотно закрепите подводку хомутами. Сжиженный газ : используйте резиновый трубодержатель. Всегда устанавливайте прокладку. Затем приступите к подсоединению газа. Гибкая подводка может использоваться только если: ее температура не должна превышать комнатную более, чем на 30 C; она не длиннее 1500 мм; она не имеет сужений; она не натянута и не перекручена; она не касается острых кромок или углов; ее можно легко осмотреть, чтобы проверить ее состояние. Контроль сохранности гибкого шланга включает в себя следующую проверку: отсутствие трещин, порезов, следов горения, как на концах, так и по всей его длине: материал шланга не стал жестким, а сохранил свою нормальную эластичность; на хомутах крепления отсутствует ржавчина; срок годности шланга не истек. В случае обнаружения одного или нескольких дефектов не ремонтируйте шланг, а замените его. ВАЖНО! После завершения установки убедитесь, что трубные соединения абсолютно герметичны. Используйте для проверки мыльный раствор, но ни в коем случае не пламя! Замена инжекторов горелок 1. Снимите решетки горелок. 2. Снимите с горелок крышки и рассекатели пламени. 3. С помощью торцевого ключа 7 отвинтите инжекторы и замените их на те, которые соответствуют используемому типу газа (см. таблицу "Технические данные"). 4. Установите все детали на место, выполнив вышеприведенную последовательность действий в обратном порядке. 5. Замените идентификационную табличку (размещенную вблизи трубы подачи газа) на табличку, соответствующую новому типу используемого газа. Вы найдете эту табличку в пакете с инжекторами, поставляемом вместе с прибором. Если давление подачи газа отличается от требуемой величины или подвержено колебаниям, на трубу подачи газа следует установить соответствующий регулятор давления в соответствии с действующими нормами. 18

19 Регулировка минимального уровня пламени Для регулировки минимального уровня пламени горелок: 1. Зажгите горелку. 2. Поверните ручку в положение, соответствующее минимальному пламени. 3. Снимите ручку управления. 4. Тонкой отверткой отрегулируйте положение винта обводного клапана. При переходе с подачи природного газа 20 мбар (или природного газа 13 мбар 2) ) на подачу сжиженного газа, полностью затяните регулировочный винт. При переходе с подачи сжиженного газа на природный газ 20 мбар выверните регулировочный винт примерно на 1/4 оборота. При переходе с подачи природного газа 20 мбар на природный газ 13 мбар 2) выверните регулировочный винт обратно примерно на 1/4 оборота. При переходе с подачи сжиженного газа на природный газ 13 мбар 2) выверните регулировочный винт обратно примерно на 1/2 оборота. При переходе с подачи природного газа 13 мбар 2) на природный газ 20 мбар заверните регулировочный винт примерно на 1/4 оборота. 1 Винт регулировки минимума 5. Убедитесь, что пламя не гаснет при быстром повороте ручки из максимального в минимальное положение. 2) только для устройств, поставляемых в Россию 1 Подключение к электросети Заземлите прибор в соответствии с требованиями техники безопасности. Проверьте, чтобы напряжение и тип электропитания, указанные на табличке с техническими характеристиками, соответствовали напряжению и типу электропитания местной электросети. В комплект поставки устройства входит сетевой кабель. Его следует оборудовать вилкой, соответствующей нагрузке, указанной на табличке с техническими данными. Вилку следует вставлять в соответствующую розетку. Установка или замена любых электрических компонентов должна выполняться только сотрудником сервисного центра или квалифицированным специалистом. Включайте прибор только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления. Убедитесь, что после установки к вилке имеется доступ. Для отключения прибора от электросети не тяните за сетевой кабель. Всегда беритесь за саму вилку. Запрещается подключать прибор через удлинитель, переходник или тройник (опасность возгорания). Проверьте заземление на соответствие стандартам и нормативам. Кабель электропитания должен быть расположен таким образом, чтобы он не касался горячих частей прибора. При подключении к электросети необходимо обеспечить наличие устройства, которое позволяет полностью отключать прибор от сети с минимальным зазором между контактами 3 мм, например, защитного автоматического выключателя, защитных выключателей, срабатывающих в случае замыкания на заземление, или плавкого предохранителя. 19

20 Ни одна из частей соединительного кабеля не должна нагреваться до температуры 90 C. Синий нейтральный провод должен быть подсоединен к клеммной колодке с буквой "N". Коричневый (или черный) фазовый провод (подключен к контакту клеммной колодки, помеченному буквой "L") всегда должен соединяться с фазой сети. Замена сетевого шнура В случае замены сетевого шнура используйте только кабель типа H05V2V2-F T90. Встраивание Убедитесь, что сечение проводов соответствует напряжению и рабочей температуре. Желтый/зеленый провод заземления должен быть примерно на 2 см длиннее коричневого (или черного) фазового провода. min. 150 mm min. 55 mm 480 mm 30 mm min. 650 mm 560 mm B A Варианты встраивания Кухонный шкаф с дверцей Панель, установленная под варочной панелью, должна легко сниматься для обеспечения доступа к узлам, нуждающимся в техническом обслуживании. А - входящая в комплект поставки герметизирующая прокладка B - входящие в комплект крепежные скобы 20

21 a 60 mm 30 mm min 20 mm (max 150 mm) a) Съемная панель b) Пространство для подключений Кухонный шкаф с духовкой Размеры ниши под варочную панель должны соответствовать указанным и должны быть оснащены кронштейнами для постоянного притока воздуха, необходимого для обеспечения безопасности эксплуатации. Электропитание варочной панели и духового шкафа должно быть раздельным. Это также позволяет легко извлекать духовой шкаф из устройства. b 50 cm cm cm cm 2 Описание прибора ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ELECTROLUX ITALIA S.p.A. C.so Lino Zanussi, PORCIA (PN) - ИТАЛИЯ Функциональные элементы варочной панели Варочная панель 2 Горелка повышенной мощности 3 Вспомогательная горелка 4 Горелка для ускоренного приготовления 5 Ручки управления Ручки управления Символ Описание отсутствует подача газа / положение ВЫКЛ Символ Описание положение розжига / максимальной подачи газа минимальная подача газа 21

22 Эксплуатация прибора Розжиг горелки ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны при использовании открытого огня на кухне. Изготовитель не несет ответственности в случае неправильного обращения с огнем Всегда зажигайте горелку перед тем, как ставить на нее посуду. Включение горелки: 1. Поверните ручку управления против часовой стрелки в положение максимума ( ) и нажмите на нее. 2. Удерживайте ручку управления нажатой приблизительно 5 секунд; это необходимо, чтобы термопара нагрелась. В противном случае подача газа будет прекращена. 3. Отрегулируйте пламя после того, как оно станет равномерным. Если после нескольких попыток зажечь горелку не удалось, проверьте правильность положения рассекателя и крышки горелки. 1 Крышка горелки Полезные советы Экономия энергии По возможности всегда накрывайте посуду крышками Рассекатель горелки 3 Свеча розжига 4 Термопара ВНИМАНИЕ! Не удерживайте ручку управления нажатой более 15 секунд. Если горелка не загорится через 15 секунд, отпустите ручку управления, установите ее в положение "Выкл" и попробуйте выполнить розжиг горелки снова как минимум через 1 минуту. ВАЖНО! При отсутствии электропитания можно зажигать горелку без помощи электроподжига; для этого поднесите к горелке источник огня, нажмите соответствующую ручку и поверните ее против часовой стрелки в положение максимальной подачи газа. Если горелка случайно погаснет, установите соответствующую ручку управления в положение "Выкл" и попробуйте выполнить розжиг горелки снова как минимум через 1 минуту. Электророзжиг может срабатывать автоматически при подаче электропитания на прибор после установки или восстановления электроснабжения. Это - нормальное явление. Выключение горелки Чтобы погасить пламя горелки, поверните соответствующую ручку управления, установив ее в положение, обозначенное символом. ВНИМАНИЕ! Прежде чем снимать посуду с горелки, сначала всегда уменьшайте ее пламя или выключайте ее. Как только жидкость начинает закипать, уменьшайте пламя горелки до самого низкого уровня, достаточного для кипения жидкости. 22

23 ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь посудой, дно которой соответствует размеру используемой конфорки. Не пользуйтесь кухонной посудой, если ее днище выходит за края варочной панели. Горелка Диаметр кухонной посуды мм повышенной мощности для ускоренного приготовления мм Горелка Диаметр кухонной посуды мм вспомогательная ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя ставить посуду на зону управления прибором. Следите, чтобы кастрюля не выступала за края варочной панели и стояла на горелке по центру таким образом, вы снизите расход газа. Не ставьте на решетки неустойчивую или деформированную посуду. Уход и чистка ВНИМАНИЕ! Перед чисткой выключите прибор и дайте ему остыть. Перед проведением технического обслуживания или чисткой прибора отсоедините его от сети электропитания и подождите, пока он остынет ВНИМАНИЕ! Чистка прибора струей пара или очистителем высокого давления запрещена из соображений безопасности. ВНИМАНИЕ! Не используйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки или кислоты, поскольку они могут вызвать повреждение прибора. Подставки для посуды снимаются для облегчения чистки варочной панели. Очистку эмалированных деталей, крышки и рассекателя следует выполнять теплой мыльной водой. Детали из нержавеющей стали промойте водой, а затем вытрите насухо мягкой тканью. Подставки для посуды не предназначены для мойки в посудомоечной машине; их необходимо мыть вручную. При мойке подставок для посуды вручную будьте внимательны, когда их протираете, так как у них могут быть острые края. При необходимости удалите трудноудалимые загрязнения с помощью чистящей пасты. Убедитесь в правильности установки подставок для посуды после очистки. Чтобы горелки работали надлежащим образом, убедитесь, что стержни подставок для посуды находятся в центре горелки. Чтобы не повредить варочную панель, будьте внимательны при установке подставок для посуды. После чистки вытрите прибор насухо мягкой тканью. Удаление загрязнений: 1. Удалить немедленно: расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку и пищевые продукты, содержащие сахар. Выключите устройство и дайте ему остыть, прежде, чем очищать от: известковых отложений, водяных разводов, пятен жира, блестящих обесцвеченных пятен. Используйте для 23

24 очистки специальное средство, предназначенное для данной поверхности. 2. Чистить прибор следует влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. 3. По окончании очистки насухо вытрите прибор чистой тканью. Для правильной установки подставок для посуды стержни подставки необходимо Что делать, если... вставить в отверстие, расположенное в основании горелки. Таким образом, подставка будет устойчивой и неподвижной. Периодическое техобслуживание Периодически обращайтесь в местный авторизованный сервисный центр для проверки состояния трубы подачи газа и редуктора, если таковым оборудована ваша варочная панель. Неполадка Возможная причина Способ устранения При зажигании горелки нет искры Пламя гаснет сразу после поджига. Газ горит неравномерно по диаметру горелки Отсутствует электропитание Крышка и рассекатель горелки стоят неровно Термопара не достаточно нагрелась Рассекатель горелки засорился остатками пищи Убедитесь, что плита подключена к электросети и включена. Проверьте предохранитель на домашнем электрощите. Убедитесь, что крышка и рассекатель горелки установлены правильно. После появления пламени удерживайте ручку в нажатом положении около 5 секунд. Убедитесь, что форсунка не засорена, а в рассекателе горелки нет остатков пищи. В случае неисправности сначала попытайтесь самостоятельно найти решение проблемы. Если вам не удалось самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь к продавцу или в местный авторизованный сервисный центр. Если прибор эксплуатировался неправильно или установка была выполнена не сертифицированным специалистом, посещение техника сервисного центра или поставщика может оказаться платным даже во время гарантийного срока. Чтобы быстро и правильно оказать помощь, необходимы следующие данные. Они находятся на табличке с паспортными данными, входящей в комплект поставки инжекторов. Название модели... Продуктовый номер (PNC)... Серийный номер (S.N.)... Применяйте только оригинальные запасные части. Их можно приобрести в местном авторизованном сервисном центре и авторизованных магазинах запчастей. 24

25 Технические данные Размеры варочной панели Ширина: Глубина: 590 мм 520 мм Размеры выреза для варочной поверхности Ширина: Глубина: Тепловая мощность Горелка повышенной мощности: Горелка для ускоренного приготовления: Вспомогательная горелка: ОБЩАЯ МОЩ НОСТЬ: 560 мм 480 мм 2,9 квт 1,9 квт 1,0 квт G20 (2H) 20 мбар = 7,7 квт G30/G31 (3B/P) 30/30 мбар = 545 г/ час Электропитание: 230 В 50 Гц Категория: II2H3B/P Подключение к газовой G 1/2" магистрали: Подвод газа: G20 (2H) 20 мбар Класс прибора: 3 Диаметры обводных клапанов Горелка Ø обводного клапана в 1/100 мм. Вспомогательная 28 Ускоренная 32 Быстрая 42 Газовые горелки ГОРЕЛКА Вспомогательная горелка НОРМАЛЬ НАЯ МОЩ НОСТЬ ПОНИ ЖЕННАЯ МОЩ НОСТЬ квт квт инж. 1/100 мм НОРМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ G20 (2H) 20 мбар м³/ч Сжиженный газ (бутан/пропан) 30 мбар инж. G30 1/100 мм г/час 1,0 0, ,

26 ГОРЕЛКА Горелка для ускоренного приготовления Горелка повышенной мощности НОРМАЛЬ НАЯ МОЩ НОСТЬ ПОНИ ЖЕННАЯ МОЩ НОСТЬ квт квт инж. 1/100 мм НОРМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ G20 (2H) 20 мбар м³/ч Сжиженный газ (бутан/пропан) 30 мбар инж. G30 1/100 мм г/час 1,9 0, , ,9 (природный газ) 2,7 (сжиженный газ) 0, , Газовые горелки G20 13 мбар - только для России ГОРЕЛКА Вспомогательная горелка Горелка для ускоренного приготовления Горелка повышенной мощности ПОНИЖЕН ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЫЧНАЯ НАЯ МОЩ МОЩНОСТЬ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НОСТЬ G20 13 мбар квт квт инж. 1/100 мм м³/час 0,9 0, ,095 Охрана окружающей среды 1,4 0, ,148 1,8 0, ,191 Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие. 26

27 Упаковочные материалы Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.п. Упаковочные материалы следует выбрасывать как бытовые отходы в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов. 27

28 Obsah Bezpečnostné pokyny 28 Inštalácia _ 30 Popis spotrebiča _ 34 Obsluha spotrebiča 34 Užitočné rady a tipy _ 35 Bezpečnostné pokyny Varovanie Tento návod platí iba v krajinách, ktorých symboly sa uvádzajú na jeho obálke. V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod musí ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča. Všeobecné bezpečnostné pokyny Varovanie Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a vedomostí. Musí sa zabezpečiť dohľad alebo ich poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Bezpečnosť detí Spotrebič smú používať výhradne dospelé osoby. Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so spotrebičom. Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia a fyzického zranenia. Počas prevádzky spotrebiča a po nej udržujte deti mimo spotrebiča. Informácie o akrylamidoch Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy pri pečení potravín (predovšetkým obsahujúcich škrob) spôsobovať zdravotné riziko. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá nezapekať. 28 Ošetrovanie a čistenie 35 Čo robiť, keď Technické údaje _ 36 Ochrana životného prostredia 38 Zmeny vyhradené Používanie Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte štítok s technickými údajmi. Môže tým zaniknúť záruka. Po každom použití varné zóny vypnite do polohy off. Horáky a dostupné diely sa počas používania a po ňom môžu veľmi zohriať. Neklaďte na varnú plochu príbor ani pokrievky. Riad a jeho obsah sa môžu prevrhnúť. Hrozí riziko popálenín. Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Hrozí nebezpečenstvo požiaru. Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru Na spotrebič počas používania neustále dohliadajte. Nenechajte vykypené kvapaliny vtiecť do dier vo vrchnej časti varnej dosky Varnú dosku nepoužívajte bez riadu. Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné ani priemyselné účely. Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku. Používajte iba riad s priemerom dna zodpovedajúcim rozmerom horákov. Hrozí riziko prehriatia a prasknutia skleneného panela (ak je k dispozícii). Nepoužívajte panvice s menším priemerom ako je veľkosť horáka - plameň by mohol zahriať rukoväť. Hrnce sa nesmú dostať na ovládací panel. Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani odkladací povrch. Nepoužívajte nestabilný riad, aby sa predišlo jeho prevrhnutiu a následnej nehode. Nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň horľavé produkty, alebo predmety obsahujúce hor-

Zobrazit více


Источник: http://docplayer.cz/39007094-Ekspluatacii-plynova-varna-deska-gazovaya-varochnaya-panel-plynovy-varny-panel-zgg64it-cz-ru-sk-cs-navod-k-pouziti-2-ru-instrukciya-po-14.html


Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу

Установка газовой варочной панели в столешницу